De kaders


Het beheer van landschapselementen valt binnen de wettelijke kaders van de gemeenten en de provincie. Daarnaast hebben we voor Noordoost Twente het unieke landschap in kaart gebracht. Binnen deze regelgeving en beleidskaders behouden en versterken we onze landschapselementen.Gemeentelijke kapverordening

De gemeenten zijn mede verantwoordelijk voor de groene kwaliteit van de leefomgeving. Groen en bomen in de openbare ruimte, op zichtbare ruimte (van de openbare weg), maar ook op particuliere terreinen zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid in de gemeente. Bomen zijn nodig voor het welzijn en de gezondheid van de bevolking. Vandaar dat voor het kappen van bomen in Noordoost Twente  vaak een gemeentelijke vergunning of soms een kennisgeving nodig is.

Het beoordelen van aanvragen voor een kapvergunning is echter geen routineklus. De gemeente handelt iedere aanvraag voor een kapvergunning zorgvuldig af. Op basis van alle relevante aspecten en belangen moet een afgewogen oordeel worden geveld. Doel van de kapverordening is het behoud van de kwaliteit van de waardevolle bomen en houtopstanden.

Lees meer over het aanvragen van een kapvergunning:

     •  

Loket gemeente Dinkelland

     •  

Loket gemeente Losser

     •  

Loket gemeente Oldenzaal

     •  

Loket gemeente Tubbergen

Wet natuurbescherming (Wnb)

In een dichtbevolkt land als Nederland is goede bescherming voor de aanwezige natuur belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, kunnen we economische en andere maatschappelijke activiteiten meer ruimte bieden. De Wet natuurbescherming (Wnb) is het provinciale kader om de natuur in stand te houden en te beschermen. Hierin is beschreven voor welke activiteiten een melding, ontheffing of vergunning verplicht is. De regelgeving is gericht op het beschermen van houtopstanden, diersoorten en natuurgebieden.

Lees meer over het aanvragen van een vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb).


Cascobeleid Noordoost Twente

In het kader van de Landschapsdeal Noordoost Twente zetten we ons samen met de grondeigenaren in voor het behouden, herstellen en versterken van oude en nieuwe (hout)structuren in het landschap. Dat doen we volgens het casco-beleid Noordoost Twente. Dit instrument richt zich op het behoud en de ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. Het landschap van Noordoost Twente is in kaart gebracht. Hierop is aangegeven welke landschapselementen we willen behouden, waar kansen liggen voor nieuwe structuren en waar ruimte is voor uitbreiding landbouw en andere economische activiteiten.

Lees meer over het Cascobeleid in Noordoost Twente.


Of bekijk de kaart van Noordoost Twente . Kies de weergave Landelijk gebied > Projectdata > Casco kaart Noordoost Twente.