Kenmerken van kampenlandschap

 

Kleinschalig landschap met relatief grote reliëf-verschillen op geringe afstand (steilranden)

 

Onregelmatige blokverkaveling (organische vormen)

 

Beplanting houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes

 

Beplanting veelal ouder en ecologisch waardevol

 

Afwisselend grondgebruik

 

Dicht netwerk van historische bebouwing en erven


Het kampenlandschap is later ontstaan dan het essenlandschap. Binnen het cascobeleid staat dit landschap nog relatief hoog op de ladder om het kleinschalige landschap te versterken. Het herstel van houtwallen, singels, lanen en hakhoutbosjes willen we zorgvuldig uitvoeren. Hierbij is aandacht voor de gelaagdheid en variatie in de houtwallen. Binnen deze landschapselementen is veel aandacht voor biodiversiteit en de inheemse beplanting. Herstel van deze landschapselementen draagt bij aan de biodiversiteit, bescherming van soorten en de bossenstrategie (vasthouden van CO2).
Op de historische kaart zijn de organische vormen van de kampen die hoger liggen nog zichtbaar: