Kenmerken van broekontginningen

 

Overwegend Halfopen tot zeer open landschap (gecreëerd landschap)

 

Rationele regelmatige blokverkaveling met kavelsloten en waterlopen

 

Beplanting in singels langs watergangen en in lanen langs wegen; daarnaast enkele loofbosjes (broekbos) verspreid in het landschap

 

Natte tot vochtige terreincondities

 

Moderne erven langs wegen

Het beheer van landschapselementen richt zich op het beheer van de  houtsingels, kavelsslootjes en loofbosjes. Langs de watergangen zorgen de houtwallen voor schaduwwerking. Dat draagt bij aan een betere waterkwaliteit.
Op de historische kaart is de broekontginning herkenbaar aan het halfopen landschap: