Kenmerken van maten en flieren

 

 Overwegend kleinschalig besloten (beekdal)landschap met weinig reliëf

 

 Natte terreincondities

 

 Beplanting voornamelijk elzen- en eikensingels en houtwallen

 

 Beplanting langs fijn vertakt stelsel waterlopen

 

 Historische bebouwing en erven voornamelijk aan de randen van het (beek)dal

Het maten en flierenlandschap staat binnen het cascobeleid hoog op de ladder om het kleinschalige landschap te versterken. Het herstel van houtwallen willen we dan ook zorgvuldig uitvoeren. Binnen deze landschapselementen is veel aandacht voor biodiversiteit en de inheemse beplanting. Hierbij is aandacht voor de gelaagdheid en variatie in de houtwallen. Herstel van deze landschapselementen draagt bij aan de biodiversiteit, bescherming van soorten en de bossenstrategie (vasthouden van CO2).
In een maten- en flierenlandschap zijn voornamelijk elzen- en eikensingels en houtwallen te vinden. Het beheer van landschapselementen is dan ook vooral gericht om deze te behouden. Daarnaast zijn er ook landschapselementen van belang om de waterkwaliteit te verbeteren. De schaduwwerking van houtwallen langs de watergangen voor verkoeling. Dat is goed voor de kwaliteit van het water, maar ook voor de soorten die in het water leven.

Op de historische kaart zijn de maten en flieren nog goed herkenbaar door de rechte lijnen in het landschap en weinig reliëf:

Lees meer over beheer van HYPERLINK "https://www.landschapoverijssel.nl/op-je-eigen-plek/kennisbank/houtwal-elzensingel" elzensingels.