Landschapselementen en soorten in Noordoost Twente

Een boom staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een voedselweb met insecten, vogels, schimmels, paddenstoelen en nog veel meer soorten. Bij autochtone, wilde bomen is dit voedselweb in duizenden jaren ontwikkeld. Hierdoor herbergen deze ‘oerbomen’ een grote en oorspronkelijke biodiversiteit. Deze boomsoorten zijn beter bestand zijn tegen klimaatverandering dan regulier plantgoed. Het verdwijnen van de wilde bomen en struiken zou onze (bos)ecosystemen ernstig verarmen.


Duurzaam beheer landschap
In Noordoost Twente zijn diverse unieke landschapselementen te vinden, die soms zelfs nergens anders in Nederland te vinden zijn. Bij het beheer van houtwallen ligt de focus veelal op behoud van de eiken, maar er zijn meer unieke soorten.

Voor duurzaam beheer van het landschap biedt volop kansen om bij te dragen aan opgaven, zoals verbeteren van biodiversiteit, de klimaatopgave en de bossenstrategie. Samen kunnen we houtwallen herstellen en versterken en zorgen dat het coulisselandschap van Noordoost Twente wordt versterkt. Voor de afspraken over het beheer maken we altijd afspraken met de beheerder over de behoefte en de koppelkansen. Landschapsbeheer is altijd maatwerk.


Kijk ook op duurzaam landschapsbeheer van de Landschapsdeal Noordoost Twente.

Uniek in Noordoost Twente
Voor het beheren van houtwallen, singels en andere landschapselementen, is het van belang om de diversiteit te bewaken. Soorten die veel voorkomen in Noordoost Twente zijn:

Bijzondere en belangrijke bomen in NOT op nationaal niveau
     Zoete Kers / Wilde boskriek
     Kleinbladige Winterlinde
     Linde, goed in te zetten als bodemverbeteraar
     Bittere wilg (Salix purpurea)
     Fladderiep (Ulmus laevis)
     Ruwe iep (Ulmus glabra)
     Sporkehout (vuilboom) (Rhamnus frangula), een soort die nieuwe houtwallen kan koloniseren
     Wilde appel (Malus sylvestris)
     Wilde Boskriek
     Wilde mispel (Mespilus germanica)
     Wilde peer (Pyrus pyraster)
     Winterlinde (Tilia cordata), alle groeiplaatsen in Twente zijn van grote historische waarde, zeldzaam in Nederland en vestigt zich niet spontaan
     Zoete kers (Prunus aevium)
     Zomerlinde (Tilia platyphyllos)
     Zwarte els (Alnus glutinosa)
     Zwarte populier (Populus nigra)

Struiken:
     Bosaalbes (Ribes rubra), veel verwildering uit moestuinen
     Egelantier (Rosa rubiginosa), relatief zeldzaam
     Gelderse roos (Viburnum opulus)
     Haagbeuk (Carpinus betulus)
     Hazelaar (Corylus avellana)
     Hondsroos (Rosa canina)
     Hulst (Ilex aquifolium)
     Jeneverbes (Juniperus communis)
     Kleinbloemige roos (Rosa micrantha)
     Kruisbes (Rives uva-crispa), veel verwildering uit moestuinen
     Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
     Viltroos (Rosa tomentosa)
     Wilde gagel (Myrica gale)
     Wilde kardinaalmuts (Euonymus europaeus)

Struiken met veel doornen beschermen kleine diersoorten:
     Sleedoorn (Prunus spinosa)
     Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata), elders zeldzaam, komt veel voor in Twente
     Wegedoorn (Rhamnus cathartica)
  
Kruidenlaag:
     Dalkruid
     Dubbelloof
     Eikvaren
     Lelietje van Dalen
     Sleutelbloem (vooral in de beekdalen en zeldzaam in Nederland)

Dieren:
     Boomkikker, kleine herrieschopper
     Boerenzwaluw
     Das
     Grauwe Klauwier
     Kamsalamander
     Patrijs, een opvallende roodbruine verschijning
     Spotvogel
     Steenuil, het kleinste uiltje van Nederland
     Vliegend hert, uniek in Noordoost Twente
     Wezel, en hermelijn roofdier met een verborgen bestaan
     Relatief nieuwe / teruggekeerde soorten van de blauwe aders ( o.a Dinkel) Otter,  Bever en IJsvogel

Lees meer over inheemse bomen en struiken in Overijssel.

Planten en dieren op je erf
Hoe herken je planten en dieren voor op je erf? Lees meer over landschap, natuur en erfgoed op
www.landschapoverijssel.nl/planten-en-dieren-op-je-erf.

Of gebruik de plantnet-app om planten, struiken en bomen te identificeren.

Meer weten over behoud van groen? Kijk op www.cultureelerfgoed.nl.